Privacyverklaring

Privacyverklaring Uw Bewind

Uw Bewind is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.uwbewind.nl
06-51800233
D.I. Baars is de Functionaris Gegevensbescherming van Uw Bewind.
Zij is te bereiken via info@uwbewind.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Uw Bewind verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten als financieel zorgverlener en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Uw Bewind verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
- lidmaatschap vakbond
- Burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Uw Bewind verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Wij vertegenwoordigen u op grond van de beginselen in art. 1:431 BW 1 e.v. in en buiten rechte in het beheer van uw vermogensrechtelijke belangen. Het is onze wettelijke taak om uw zaken op juiste wijze te beheren. Dit beheer en behartiging is slechts dan mogelijk indien wij over uw persoonlijke en vermogensrechtelijke gegevens beschikken.
- Het afhandelen van uw betaling is hierin een van onze wettelijke taken.
- Uw Bewind verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Besluitvorming
Uw Bewind neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Uw Bewind) tussen zit. Uw Bewind gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Software
2Work software, voor het beheren van uw gegevens, het administratief kunnen verwerken van uw privé administratie en voorts het kunnen verrichten van betalingen en het afleggen van verantwoording aan zowel de klant als de rechtbank.
Nextens voor het doen van de aangifte van inkomstenbelasting alsmede het kunnen aanvragen van alle voor de klant relevante toeslagen.
Opendis, voor digitale opslag van alle klantgegevens en diens correspondentie met derden.
Microsoft Office, voor de uitvoer van operationele zaken als wettelijk vertegenwoordiger van natuurlijke personen, zoals verzending van e-mail, aan derden.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Uw Bewind bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

In zaken waarin wij optreden als uw wettelijk vertegenwoordiger bewaren wij uw persoonlijke gegevens voor de duur van onze dienstverlening, uw administratie bewaren wij voor de duur van 7 jaren, hetgeen de wettelijke verjaringstermijn is voor particuliere administratie.

In zaken waarin het beschermingsbewind of andere maatregel wordt opgeheven bewaren wij de administratie voor de duur van 7 jaar. Het betreft hier de wettelijke verjaringstermijn. Indien de maatregel wordt beëindigd als gevolg van overlijden van de rechthebbende geldt een wettelijke verjaringstermijn van 10 jaren, deze wordt dan ook door ons gehanteerd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Uw Bewind verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Uw Bewind blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Zie hiervoor ons Cookiebeleid op de website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Uw Bewind en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@uwbewind.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Uw Bewind wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Uw Bewind neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch contact met ons op of via info@uwbewind.nl.