Onze Diensten

Uw Bewind kan u beschermingsbewind bieden.

Als iemand die meerderjarig is lichamelijk of geestelijk niet meer zijn of haar financiële zaken kan regelen, dan is beschermingsbewind een voldoende maatregel. Er kan door de kantonrechter een bewindvoerder worden aangesteld. We spreken hier over beschermingsbewind (artikel 1:431 e.v. BW). Bij beschermingsbewind of mentorschap blijft de persoon om wie het gaat handelingsbekwaam. Cliënt mag zelf een contract afsluiten als degene maar kan overzien wat dit betekent en wat de gevolgen hiervan zijn. Bij beschermingsbewind mag cliënt niet zonder toestemming/medewerking over de goederen en gelden die onder het bewind vallen beschikken.
Beschermingsbewind kan tijdelijk maatregel zijn; bijvoorbeeld door ziekte of schulden kan iemand tijdelijk zijn financiën niet zelf meer regelen. Beschermingsbewind kan ook permanent/blijvende maatregel zijn. Iemand is inmiddels schulden vrij, maar kans om terug te vallen is groot, dan kan beschermingsbewind een permanente maatregel worden.

Een bewindvoerder die beschermingsbewind uitoefent, heeft als hoofdtaak het beheren en beschermen van vermogen van de cliënt. Jaarlijks legt de bewindvoerder rekening en verantwoording af aan de kantonrechter.

Kijkt u op de pagina Bewindvoering voor meer informatie over de taken van de bewindvoerder.

Vult u voor uw intake ons intakeformulier zo volledig mogelijk in.