Bewindvoering

Bewind is een  om iemand te beschermen die niet goed voor zijn geldzaken en zijn bezit kan zorgen.

Beschermingsbewind

Als iemand die meerderjarig is lichamelijk of geestelijk niet meer zijn of haar financiële zaken kan regelen, dan is beschermingsbewind een voldoende maatregel. Er kan door de kantonrechter een bewindvoerder worden aangesteld. We spreken hier over beschermingsbewind (artikel 1:431 e.v. BW). Bij beschermingsbewind of mentorschap blijft de persoon om wie het gaat handelingsbekwaam. Cliënt mag zelf een contract afsluiten als degene maar kan overzien wat dit betekent en wat de gevolgen hiervan zijn. Bij beschermingsbewind mag cliënt niet zonder toestemming/medewerking over de goederen en gelden die onder het bewind vallen beschikken.
Beschermingsbewind kan tijdelijk maatregel zijn; bijvoorbeeld door ziekte of schulden kan iemand tijdelijk zijn financiën niet zelf meer regelen. Beschermingsbewind kan ook permanent/blijvende maatregel zijn. Iemand is inmiddels schulden vrij, maar kans om terug te vallen is groot, dan kan beschermingsbewind een permanente maatregel worden.

De taken van de bewindvoerder zijn:

 • Aanvragen bankrekeningnummers op naam van cliënt
 • Inkomsten en uitgaven op elkaar afstemmen
 • Inventariseren schulden
 • Instanties en schuldeisers op de hoogte brengen over de bewindvoering
 • Het aanvragen huursubsidie en overige toeslagen
 • De belastingaangifte
 • Het aanvragen van kwijtscheldingen voor de lokale belastingen
 • Het aanvragen van uitkeringen
 • Het afsluiten van verzekeringen
 • Het indienen van de AWBZ
 • Het begeleiden om zelfstandig de financiën te doen (indien mogelijk)
 • Het doorbetalen van de vaste lasten
 • De behandeling en doorzenden van de post
 • Contact met diverse instellingen/organisaties

Een bewindvoerder die beschermingsbewind uitoefent, heeft als hoofdtaak het beheren en beschermen van vermogen van de cliënt. Jaarlijks legt de bewindvoerder rekening en verantwoording af aan de kantonrechter.

Mentorschap

Als iemand niet meer over de persoonlijke situatie beslissingen kan nemen, dan er bij de kantonrechter mentorschap worden aangevraagd. (boek 1 BW, Titel20, art. 450). Bij deze maatregel blijft cliënt handelingsbekwaam en kan zelf, in overleg met de mentor, bijvoorbeeld een testament afsluiten.

De taken van een mentor zijn:

 • Heeft regelmatig contact met cliënt om zo een vertrouwensband op te bouwen
 • Onderhoudt contacten met directe familie, zorg- en dienstverleners
 • Zelfredzaamheid stimuleren indien iemand hiertoe in staat is
 • Ondersteunt of vertegenwoordigt cliënt bij besprekingen over zorgplan
 • Erop toe zien dat zorgplan zoals afgesproken wordt uitgevoerd
 • Neemt besluiten, indien mogelijk in overleg met cliënt,  over de verzorging, verpleging, begeleiding en behandeling
 • Erop toezien dat cliënt de zorg ontvangt die cliënt nodig heeft
 • Houdt een verslag bij over de werkzaamheden van de mentor en situatie van cliënt

Curatele

Als cliënt de gevolgen van zijn of haar handelen niet (meer) kan overzien, dan kan er bij de kantonrechter curatele worden aangevraagd. De maatregel kan nodig zijn wegens een geestelijke stoornis, verkwisting of drank/druks misbruik. Curatele is de meest ingrijpende maatregel. Indien iemand onder curatele wordt gesteld, dan wordt degene handelingsonbekwaam. Dit houdt in dat cliënt over bijna niets meer zelfstandig mag beslissen.

De taken van de curator zijn:

 • Aanvragen bankrekeningnummers op naam van cliënt
 • Inkomsten en uitgaven op elkaar afstemmen
 • Inventariseren schulden
 • Instanties en schuldeisers op de hoogte brengen over de bewindvoering
 • Het aanvragen huursubsidie en overige toeslagen
 • De belastingaangifte
 • Het aanvragen van kwijtscheldingen voor de lokale belastingen
 • Het aanvragen van uitkeringen
 • Het afsluiten van verzekeringen
 • Het indienen van de AWBZ
 • Het doorbetalen van de vaste lasten
 • De behandeling en doorzenden van de post
 • Contact met diverse instellingen/organisaties
 • Het terugdraaien van de onnodige, niet toegestane aankopen of afgesloten overeenkomsten

Kijk op de pagina Onze Diensten waarmee Uw Bewind u van dienst kan zijn.